Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1) Základné ustanovenia a stanovenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je vystupuje spoločnosť:
Július Kopčanský, IČO: 53 350 341 so sídlom Jaroslawská 1, 07101, Michalovce zapísaný Okresný úrad Michalovce
Číslo živnostenského registra: 840-27597 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“)
a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho  a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na www.vodarkopcansky.sk (ďalej len "internetový obchod")
Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľ je:
- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Tovarom sa rozumejú bežne skladovo dostupné položky (produkty alebo služby) uvedené na internetovom obchode predávajúceho www.vodarkopcansky.sk a držané na skladoch predávajúceho k priamemu odberu akýmkoľvek kupujúcim.
(Označené ako - dostupnosť: "ihneď k odberu" alebo "skladom"))

Tovarom zhotovený podľa osobitných požiadaviek alebo tovarom určeným osobitne pre jedného spotrebiteľa sa rozumejú položky (produkty alebo služby), ktoré sú špeciálne objednané od dodávateľa alebo výrobcu pre konkrétneho kupujúceho na zaklade špecifikácie kupujúceho a/alebo za ktoré bola predávajúcim vyžiadaná finančná záloha.
(Označené ako - dostupnosť: "na objednávku" a " na objednávku do xx dní/týždňov))

Skladová dostupnosť tovaru uvedená na stránke internetového obchodu www.vodarkopcansky.sk je iba informatívna a uvádzaná v pracovných dňoch.
Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť položiek zalistovaných položiek.

Záručná doba na všetok tovar pokial nie je uvedené inak je poskytovaná záruka v dĺžke 24 mesiacov. V prípade, že je uvádzaná dlhšia záručná dobu ako 24 mesiacov, túto si kupujúci uplatňuje u výrobcu príp. u tretej osoby, ktorú určí výrobca. (Autorizované servisné stredisko alebo autorizovaný servisný technik a pod.)

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text individuálnej zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a podmienky objednávaných služieb a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
Kupujúci zároveň potvrdzuje, že si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho, výrobcu alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky internetového obchodu www.vodarkopcansky.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na v objednávke zadaný email - na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.
Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 
Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto návrhom.
 
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. 
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
 
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.
Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
Tieto VOP sú k dispozícii na stránkach predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia ako aj reprodukcia kupujúcim.

Vlastnosti a použitie výrobkov

Predajca upozorňuje, že výrobky ponúkane na stránke www.instalatershop.sk
 /vo väčšine prípadov/ nie sú samostatne funkčnými celkami a pre svoju prevádzku a uznanie záruky môžu vyžadovať montáž dodatočných prvkov, zabezpečovacích zariadení, odbornú inštaláciu, odborné revízie, preškolenie, uvedenie do prevádzky.
Tieto požiadavky sú vždy uvedené v návode na použitie k daným zariadeniam a uvedené služby a zariadenia nie sú zahrnuté v cene výrobku.
Uvedené služby vždy zabezpečuje príslušným zákonom alebo výrobcom stanovená odborne spôsobilá osoba.
 

2) Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).
Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu.
Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
Kupujúci dáva odoslaním objednávky predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváraného kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho.
Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická (e-mail).
Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, úpravu alebo odstránenie.

3) Prevádzková doba - otváracie hodiny

Objednávky a reklamácie sú príjmane výhradne:
- elektronickou formou (email, formulár internetového obchodu www.instalatershop.sk)
- písomnou formou (pošta - doporučený list)
- osobne v priestoroch vzorkovej predajne a to v čase uvedenom ako otváracia doba na internetových stránkach www.vodarkopcansky.sk
Na týchto stránkach sú zároveň uvádzané všetky odstávky, uzávierky ako aj prerušenia prevádzkovej/otváracej doby, počas ktorých nie je možné objednávky alebo reklamácie príjmať.

4) Ceny, zľavy, špeciálne ponuky

Všetky ceny, zľavy a akcie uvádzane na internetovom obchode www.instalatershop.sk sú platné iba pri objednávke prostredníctvom internetového formulára.
Pri priamom nákupe v priestoroch vzorkovej predajne bez predchádzajúcej objednávky prostredníctvom internetového formulára môžu byť ceny vyššie.
Všetky ceny sú po potvrdení objednávky zmluvné. Na stránkach internetového obchodu sú vždy aktuálne a platné ceny.
Ceny sú konečné, tzn. sú uvedené vrátane DPH.
V týchto cenách nie sú zarátané dodatočné poplatky a služby nutné k prevádzke zariadenia napr. poplatok za sprostredkovanie dopravy, inštalácia zariadenia, revízie zariadenia a pod. 
Celá prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. 
V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia iba v prípadoch , kedy je tovar doručovaný v rámci ú zemia Slovenskej republiky
Akciové ceny a zľavy platia do vypredania zásob akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
Špeciálne ponuky, množstevné zľavy platia iba za podmienok stanovených predajcom, napr. zakúpenie určitého množstva jednoho druhu tovaru, zakúpenie zvýhodneného kompletu/sady.
Kombinovanie rôzných zliav je možné iba do maximálnej hranice, ktorá je pre každý produkt stanovená predávajúcim individuálne s ohľadom na výšku nákupnej ceny tovaru od výrobcu.
Kupujúci tak pri kombinácii rôznych zliav a zľavových kupónov nemusí získať celkovu zľavu ako súčet všetkých použitých zliav, ale bude mu ponúknutý tovar za najnižšiu možnú predajnú cenu a je slobodnou vôľou kupujúceho, či takúto ponuku príjme. Po odoslaní objednávky je však toto rozhodnutie konečné a kupujúci si nemôže nárokovať dodatočné zníženie ceny.

5) Objednávanie, uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci vždy objednáva tovar za cenu platnú v čase podania objednávky, za túto cenu kupujúci tovar aj obdrží.
Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť sa s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami ako aj cenami za dodatočne objednané služby ako napr. doprava tovaru na zadanú adresu a pod., táto cena bude taktiež uvedená v objednávke ako aj v e-mail správe potvrdzujúcej prijatie objednávky.
Kupujúci spotrebiteľ má možnosť, pred vykonaním objednávky, oboznámiť sa so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti, aká bude dodacia lehota aj aké kroky je potrebné vykonať pri preberaní tovaru.
Kupujúci spotrebiteľ má možnosť,skontrolovať a meniť údaje , ktoré do objednávky vložil  ešte pred odoslaním objednávky. Objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo: "Odoslať objednávku s povinnosťou platby" Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári.
Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, kontaktnú osobu, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, (IČO / DIČ / IČ DPH v prípade PO), objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.
Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je telefonické alebo mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a uhradení zálohovej alebo proforma platby ak bola požadovaná predávajúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie prijatej objednávky.
Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške (10 % - 100 % podľa druhu tovaru).
Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas predávajúcemu, že tovar, za ktorý bola poskytnutá záloha nespadá do okruhu tovarov definovaných v §12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného alebo objednaného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.
Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku v deň odoslania objednávky predávajúcemu.
Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou (mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou alebo elektronickou formou (mailom alebo poštou).
Predávajúci si v týchto podmienkach dohodol zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny objednávky + paušálny poplatok 10 €, ak zrušenie objednávky kupujúcim nastane neskoršie ako 24 hodín po prijatí objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo:
- na neakceptovanie objednávky kupujúceho v prípade, že kupujúci ma voči predávajúcemu neuhradené záväzky po lehote splatnosti.
- pozastaviť vybavovanie objednávky kupujúceho v prípade, že kupujúci ma voči predávajúcemu neuhradené záväzky do doby vyrovnania týchto záväzkov.

6) Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom na nižšie uvedenú adresu. 
Na tento účel použite prosím vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnúť na odkaze uvedenom na konci týchto obchodných podmienok.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu.
To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. (osobný odber)
 

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv:
a.    na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
b.    na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
c.    na dodávku tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru(na objednávku), tovaru určeného(objednaného) osobitne pre jedného spotrebiteľa 
d.     na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu
d.    na vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho
e.    na dodávku novín, periodík a časopisov
f.     na prepravu tovaru, alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote

Ako postupovať pri vrátení tovaru:
Zašlite nám tovar kuriérskou službou späť alebo ho prineste na našu adresu (uvedené nižšie) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Tento úkon vždy oznámte vopred.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy a ich výška je priamo úmerná cene prepravy Vami zvoleného dopravcu, alebo Vami zvoleného spôsobu prepravy.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.


Podmienky vrátenia tovaru:
Tovar musí kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a ak je to možné vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
Upozorňujeme, že zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, do 14 dní od priajatia odstúpenia od zmluvy predavajúcim.
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, je pre splnenia podmienok odstúpenia od zmluvy nutné tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom, v ktorom spotrebiteľ jednoznačne uvedie svoju požiadavku, s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude čerpaná pre ďalší nákup.
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.
Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
Július Kopčanský - VODÁR
Jaroslawská 1
Michalovce 07101
julius.kopcansky@gmail.com

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

V prípade záujmu o čiastkové vrátenie tovaru má kupujúci povinnosť oznámiť tento úkon vopred.

7) Platobné podmienky, platby za tovar a služby

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky a spôsoby platby:
- platba vopred bankovým prevodom (objednávka sa začne vybavovať až po prijatí platby)
- na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
- platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu)
- na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúce splátkový predaj)

Tovar vždy zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru kupujúcim na kupujúceho.

Ak je u tovaru uvedená poznámka DOPRAVA ZDARMA bude kupujúcemu z faktúry odrátaná cena za dopravu tohto tovaru.
Táto ponuka sa však vzťahuje iba na tovar takto označený, za ostatný tovar z danej objednávky, ktorý takto označený nie je bude doprava účtovaná podľa platného cenníka prepravy.

8) Dodacie podmienky, prevzatie tovaru

Spôsob dodania tovaru, povinnosti kupujúceho pri preberaní tovaru

Tovar je predávaný na základe vystavených vzoriek, fotodokumentácie, katalógov, typových listov a vzorkovníkov poskytnutých výrobcom a umiestnených na internetovom obchode www.vodarkopcansky.sk
Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho a údaje umiestnené na internetovom obchode www.vodarkopcansky.sk ako farba, rozmery, váha atď. sú údajmi prevzatými z prospektov a dokumentov výrobcu a môžu vzhľadom k technickému charakteru tovaru podliehať zmenám za účelom inovácii v produktovej ponuke výrobcu.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Osobný odber - tovar môže prevziať iba kupujúci alebo ním poverená osoba. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.
V prípade, že tovar bude za kupujúceho preberať poverená osoba, musí kupujúci na túto skutočnosť predávajúceho vopred upozorniť.

Zasielanie prepravnou službou - tovar je možné kupujúcemu zaslať pomocou prepravnej spoločnosti na kupujúcim uvedenú adresu.
Ide o dodatočnú službu vykonávanú treťou stranou - prepravcom, ktorej objednávku u prepravcu sprostredkováva predávajúci na základe objednanie takejto služby kupujúcim.
Tovar je bežne doručovaný kamkoľvek do SR do 2 pracovných dní a do ČR do 4 pracovných dní odo dňa následujúceho po dni prevzatia tovaru prepravcom.
Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Cena dopravy je uvedená na stránkach predávajúceho www.vodarkopcansky.sk

Ak prepravca dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru.
Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä náklady na opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

Kupujúci, je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov/paliet, neporušenosť pásky a obalového materiálu, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu.
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je poškodená.
Pokiaľ takúto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@instalatershop.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.
Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Dodacia lehota, expedícia tovaru

Expedícia objednaného tovaru prebieha štandardne:
U balíkových zásielok:
- 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky pri položkách, ktoré sú k dispozícii na expedičnom sklade predávajúceho (uvedené na internetovom obchode ako "skladom")
- 3 pracovných dní od naskladnenia na expedičný sklad pri položkách, ktoré je nutné objednať u výrobcu/dodávateľa alebo previezť z externého skladu (uvedené na internetovom obchode ako "doručíme do xx dní" alebo "doručíme do týždňa"
U paletových zásielok:
- najbližší pracovný Utorok alebo Štvrtok od potvrdenia objednávky pri položkách, ktoré sú k dispozícii na expedičnom sklade predávajúceho (uvedené na internetovom obchode ako "ihneď k odberu")
- najbližší pracovný Utorok alebo Štvrtok od naskladnenia na expedičný sklad pri položkách, ktoré je nutné objednať u výrobcu/dodávateľa alebo previezť z externého skladu (uvedené na internetovom obchode ako "dostupné do xx dní" alebo "skladom")

Kupujúci pri objednávaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu v objednávkovom formulári uvádza, či požaduje dodanie tovaru iba ako kompletnú objednávku alebo nie.
V prípade, že zvolí "dodať iba kompletnú objednávku", bude tovar z objednávky kupujúceho expedovaný až po naskladnaní všetkých položiek, expedíciia tak bude zrealizovaná podľa dostupnosti tovaru s najdlhšou dodaciou lehotou.
V prípade, že nezvolí túto možnosť, budú položky z objednávky kupujúceho expedované jednotlivo na základe zváženia predávajúceho, expedíciia tak môže byť realizovaná viacerými dodávkami.
Túto možnosť volí kupujúci dobrovoľne a svojou voľbou súhlasí so skutočnosťami, ktoré túto voľbu sprevádzajú. (Ako napr. dodanie vo viacerých zásielkách, dlhšia doba dodania u zásielok s okamžitou skladovou dostupnosťou a pod.)

9) Záručné podmienky, reklamácie, zodpovednosť za vady - reklamácia dodaného tovaru

Záručné podmienky a reklamácie na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, záručnými podmienkami uvedenými v záručnom liste k tovaru/návode na použitie a platnými právnymi predpismi SR.

10) Záverečné ustanovenia, dodatky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 19. 8. 2015 a rušia všetky predchádzajúce znenia VOP.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie